รายละเอียด

บัณฑิตศึกษา รับโดยราชวิทยาลัย

วันที่รับสมัคร 20/03/2023 ถึง วันที่ 12/05/2023

หลักสูตรเปิดรับ 1 หลักสูตร

ไม่อยู่ในช่วงเวลา


รายละเอียด

รหัสหลักสูตร หลักสูตร สภาพ จำนวน
ที่เปิดรับ
วันที่รับสมัคร รายละเอียดสาขาวิชา
0201 วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์ ปกติ 5 20/03/2023 - 12/05/2023 -