ประวัติความเป็นมาองค์กร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์พระปณิธาน

“ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นองค์กรที่ข้าพเจ้าตั้งใจจัดตั้งขึ้นเพื่อถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดชตามพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งหวังให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ได้มาตรฐานโดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนและการวิจัยที่สร้างบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมที่มีจิตในการทำประโยชน์ให้ผู้อื่น ก่อนคิดถึงประโยชน์ของตัวเองพร้อมบริการสังคมด้วยความรู้ความชำนาญคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา ความมุ่งมั่นและด้วยความเป็นเลิศในวิชาชีพเพื่อทุกชีวิต ในสังคมอีกทั้งเป็นสถาบันที่ให้บริการทางการแพทย์ด้วยมาตรฐานสากลแก่ประชาชนอย่างไม่หวังผลกำไรโดยเฉพาะผู้ที่ยากไร้และด้วยโอกาสเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทั้งประเทศ” ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์


ปรัชญา

“เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต” “Be Excellent for Lives”


วิสัยทัศน์ (Vision)

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะเป็นสถาบันระดับโลกในด้านวิทยาศาสตร์ การค้นคว้าวิจัย การศึกษาและการบริการทางสุขภาพ Chulabhorn Royal Academy will be the World Class Institution in Sciences, Research,Education and Health Care Services.


พันธกิจ (Mission)

1.จัดการศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้นำและนักวิจัยทางวิชาชีพด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการแพทย์ การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

2. วิจัย สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการแพทย์การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงสามารถชี้นำและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและสังคม

3. ให้บริการวิชาการ และวิชาชีพด้านสุขภาพที่เป็นเลิศ และเป็นธรรมแก่สังคมด้วยความเสมอภาคและไม่เหลื่อมล้ำ

4.บริหารจัดการให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาต่อเนื่องยั่งยืนให้เป็นสถาบันที่เป็นเลิศในระดับสากล

5. สืบสาน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ศีลธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

6. สืบสานพระปณิธานในการช่วยเหลือประชาชนด้วยความเพียรและจิตเมตตา


วัฒนธรรมองค์กร

C- Commitment มุ่งมั่น พากเพียร ไม่เลือกงาน

H- Honesty

U- Unity

L- Loyalty

A – Altruism

อำนาจหน้าที่

B – Benevolence

H- Happiness

O- Opportunity

R- Research Excellence and Innovation

N – Networking

มุ่งมั่น พากเพียร ไม่เลือกงาน

ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม

สามัคคี มีวินัย เปิดใจกว้าง

มีศรัทธา จงรักภักดี รู้คุณแผ่นดิน

เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เสียสละ เป็นผู้ให้

เมตตา กรุณา กตัญญูรู้คุณ

นำพาความสุข พอเพียง พอใจ

แสวงหาโอกาส แสวงหาเวลาแสวงหาจังหวะในการทำประโยชน์ให้ส่วนรวมก่อนตนเอง

สู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรม อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม

สร้างเครือข่ายความร่วมมือความเป็นเลิศสู่ระดับสากล


อำนาจหน้าที่

พระราชบัญญัติราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. 2559 มาตรา 6 กำหนดให้ราชวิทยาลัยเป็นสถาบันการวิจัยและวิชาการชั้นสูงและจัดการศึกษาทางวิชาการและวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การแพทย์และการสาธารณสุขมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย สร้าง ประมวล ประยุกต์ ส่งเสริม เผยแพร่ พัฒนาจัดการศึกษาและผลิตบุคลากรในระดับสูง เพื่อสร้างองค์ความรู้ เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม การแพทย์ และการสาธารณสุขให้บริการทางการแพทย์และการสาธารณสุขแก่ประชาชน ให้ความช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ประสบภัยพิบัติ รวมทั้งส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มาตรา 7 เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามมาตรา 6 ให้ราชวิทยาลัยคำนึงถึง

(1) ความมีคุณธรรมและจริยธรรม

(2) ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา

(3) ความเป็นเลิศและความมีเสรีภาพทางวิชาการมาตรฐานและคุณภาพทางวิชาการอันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ

(4) ความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อรัฐและสังคม

(5) ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการ

(6) การบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย