สมัครระดับปริญญาตรี

โครงการรับตรง โครงการรับตรง
เปิดรับ 1 หลักสูตร
รับโดยราชวิทยาลัย(รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น))

วันที่รับสมัคร 28/12/2022 ถึง วันที่ 31/01/2023

ปริญญาตรี โครงการรับตรง

หลักสูตรเปิดรับ 1 หลักสูตร

สาขาวิชาที่เปิดรับ 1 สาขา

ไม่อยู่ในช่วงเวลา
รอบ 1 การรับด้วย Portfolio
เปิดรับ 3 หลักสูตร
TCAS1 รับโดยราชวิทยาลัย(รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 1 โครงการเพชรจุฬาภรณ์)

วันที่รับสมัคร 03/10/2022 ถึง วันที่ 28/10/2022

ปริญญาตรี การรับด้วย Portfolio

หลักสูตรเปิดรับ 1 หลักสูตร

สาขาวิชาที่เปิดรับ 1 สาขา

ไม่อยู่ในช่วงเวลา
TCAS1 รับโดยราชวิทยาลัย(รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ รอบที่ 1 โครงการเพชรจุฬาภรณ์)

วันที่รับสมัคร 01/12/2022 ถึง วันที่ 10/01/2023

ปริญญาตรี การรับด้วย Portfolio

หลักสูตรเปิดรับ 1 หลักสูตร

สาขาวิชาที่เปิดรับ 1 สาขา

ไม่อยู่ในช่วงเวลา
TCAS1 รับโดยราชวิทยาลัย(รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค รอบที่ 1 โครงการเพชรจุฬาภรณ์)

วันที่รับสมัคร 15/12/2022 ถึง วันที่ 16/01/2023

ปริญญาตรี การรับด้วย Portfolio

หลักสูตรเปิดรับ 1 หลักสูตร

สาขาวิชาที่เปิดรับ 1 สาขา

ไม่อยู่ในช่วงเวลา
รอบ 2 การรับโดยโควตา
เปิดรับ 1 หลักสูตร
TCAS2 รับโดยราชวิทยาลัย(รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค รอบที่ 2 โครงการปณิธานจุฬาภรณ์)

วันที่รับสมัคร 01/03/2023 ถึง วันที่ 31/03/2023

ปริญญาตรี การรับโดยโควตา

หลักสูตรเปิดรับ 1 หลักสูตร

สาขาวิชาที่เปิดรับ 1 สาขา

ไม่อยู่ในช่วงเวลา
รอบ 3 การรับตรงร่วมกัน
เปิดรับ 0 หลักสูตร
รอบ 4 Admission
เปิดรับ 0 หลักสูตร
รอบ 5 การรับตรงอิสระ
เปิดรับ 0 หลักสูตร