สมัครระดับปริญญาตรี

โครงการรับตรง โครงการรับตรง
เปิดรับ 2 หลักสูตร
รับโดยราชวิทยาลัย(รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (สำหรับผู้สำเร็จปริญญาตรีสาขาอื่น))

วันที่รับสมัคร 28/12/2022 ถึง วันที่ 31/01/2023

ปริญญาตรี โครงการรับตรง

หลักสูตรเปิดรับ 1 หลักสูตร

สาขาวิชาที่เปิดรับ 1 สาขา

ไม่อยู่ในช่วงเวลา
รับโดยราชวิทยาลัย(ฐานข้อมูลนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566 ( รอบ TCAS 2 EEC และ TCAS 3))

วันที่รับสมัคร 01/06/2023 ถึง วันที่ 15/06/2023

ปริญญาตรี โครงการรับตรง

หลักสูตรเปิดรับ 1 หลักสูตร

สาขาวิชาที่เปิดรับ 1 สาขา

เหลือเวลาอีก
13 วัน
รอบ 1 การรับด้วย Portfolio
เปิดรับ 2 หลักสูตร
TCAS1 รับโดยราชวิทยาลัย(รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ รอบที่ 1 โครงการเพชรจุฬาภรณ์)

วันที่รับสมัคร 01/12/2022 ถึง วันที่ 10/01/2023

ปริญญาตรี การรับด้วย Portfolio

หลักสูตรเปิดรับ 1 หลักสูตร

สาขาวิชาที่เปิดรับ 1 สาขา

ไม่อยู่ในช่วงเวลา
TCAS1 รับโดยราชวิทยาลัย(รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค รอบที่ 1 โครงการเพชรจุฬาภรณ์)

วันที่รับสมัคร 15/12/2022 ถึง วันที่ 16/01/2023

ปริญญาตรี การรับด้วย Portfolio

หลักสูตรเปิดรับ 1 หลักสูตร

สาขาวิชาที่เปิดรับ 1 สาขา

ไม่อยู่ในช่วงเวลา
รอบ 2 การรับโดยโควตา
เปิดรับ 3 หลักสูตร
TCAS2 รับโดยราชวิทยาลัย(รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค รอบที่ 2 โครงการปณิธานจุฬาภรณ์)

วันที่รับสมัคร 01/03/2023 ถึง วันที่ 31/03/2023

ปริญญาตรี การรับโดยโควตา

หลักสูตรเปิดรับ 1 หลักสูตร

สาขาวิชาที่เปิดรับ 1 สาขา

ไม่อยู่ในช่วงเวลา
TCAS2 รับโดยราชวิทยาลัย(รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รอบที่ 2 โครงการปณิธานจุฬาภรณ์)

วันที่รับสมัคร 01/03/2023 ถึง วันที่ 30/03/2023

ปริญญาตรี การรับโดยโควตา

หลักสูตรเปิดรับ 1 หลักสูตร

สาขาวิชาที่เปิดรับ 1 สาขา

ไม่อยู่ในช่วงเวลา
TCAS2 รับโดยราชวิทยาลัย( รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ รอบที่ 2 โครงการปณิธานจุฬาภรณ์)

วันที่รับสมัคร 01/03/2023 ถึง วันที่ 31/03/2023

ปริญญาตรี การรับโดยโควตา

หลักสูตรเปิดรับ 1 หลักสูตร

สาขาวิชาที่เปิดรับ 1 สาขา

ไม่อยู่ในช่วงเวลา
รอบ 3 การรับตรงร่วมกัน
เปิดรับ 0 หลักสูตร
รอบ 4 Admission
เปิดรับ 0 หลักสูตร
รอบ 5 การรับตรงอิสระ
เปิดรับ 1 หลักสูตร
TCAS5 รับโดยราชวิทยาลัย(รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพ รอบที่ 4)

วันที่รับสมัคร 28/05/2023 ถึง วันที่ 31/05/2023

ปริญญาตรี การรับตรงอิสระ

หลักสูตรเปิดรับ 1 หลักสูตร

สาขาวิชาที่เปิดรับ 1 สาขา

ไม่อยู่ในช่วงเวลา