สมัครระดับประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตร รับโดยราชวิทยาลัย (รอบ 1)

วันที่รับสมัคร 01/02/2022 ถึง วันที่ 25/05/2022

หลักสูตรเปิดรับ 1 หลักสูตร

ไม่อยู่ในช่วงเวลา

ประกาศนียบัตร รับโดยราชวิทยาลัย (รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสาขาวิชานวัตกรรมการจัดการงานธุรการสถานพยาบาล รอบ 1)

วันที่รับสมัคร 01/04/2022 ถึง วันที่ 31/05/2022

หลักสูตรเปิดรับ 1 หลักสูตร

เหลือเวลาอีก
4 วัน
ประกาศนียบัตร รับโดยราชวิทยาลัย (รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรอบรมเฉพาะทางด้านการสร้างภาพด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง/อัลตราซาวด์ (หลักสูตร ๑ ปี) )

วันที่รับสมัคร 28/02/2022 ถึง วันที่ 13/05/2022

หลักสูตรเปิดรับ 1 หลักสูตร

ไม่อยู่ในช่วงเวลา