สมัครระดับประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตร รับโดยราชวิทยาลัย (หลักสูตรประกาศนียบัตรอบรมเฉพาะทางด้านรังสีเทคนิค (หลักสูตร ๑ ปี) ในระบบออนไลน์ สาขาการสร้างภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์)

วันที่รับสมัคร 11/08/2023 ถึง วันที่ 15/09/2023

หลักสูตรเปิดรับ 1 หลักสูตร

ไม่อยู่ในช่วงเวลา

ประกาศนียบัตร รับโดยราชวิทยาลัย (หลักสูตรประกาศนียบัตรอบรมเฉพาะทางด้านรังสีเทคนิค (หลักสูตร ๑ ปี) ในระบบออนไลน์ สาขาการสร้างภาพด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า)

วันที่รับสมัคร 11/08/2023 ถึง วันที่ 15/09/2023

หลักสูตรเปิดรับ 1 หลักสูตร

ไม่อยู่ในช่วงเวลา