หลักสูตรระดับปริญญาตรี

ประวัติการก่อตั้ง

  • คณะพยาบาลศาสตร์ ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งโดยสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และหลักสูตรได้รับความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 90 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2560 โดยจะรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2560 จำนวน 50 คน


ปณิธาน

  • มุ่งมั่นผลิตพยาบาลที่มีจิตวิญญาณของนักวิชาชีพที่มีความรู้รอบ มีจิตบริการ เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ยึดประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง


วิสัยทัศน์

  • คณะพยาบาลศาสตร์ จะเป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำในระดับชาติ และนานาชาติ สามารถผลิตบุคลากรสาขาวิชาชีพพยาบาลศาสตร์ ที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล เป็นศูนย์การศึกษาต่อเนื่องในสาขาพยาบาลศาสตร์และด้านสุขภาพของประเทศ มีผลงานที่สามารถชี้นำสังคมในด้านสุขภาพ