สมัครระดับบัณฑิตศึกษา

ปริญญาโท รับโดยราชวิทยาลัย (รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์ และสนใจเป็นอาจารย์ประจำโรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ ( รับทุนโรงเรียนนักอัลตราซาวด์ทางการแพทย์ ))

วันที่รับสมัคร 28/02/2022 ถึง วันที่ 13/05/2022

หลักสูตรเปิดรับ 1 หลักสูตร

ไม่อยู่ในช่วงเวลา

ปริญญาโท รับโดยราชวิทยาลัย (รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสัทภาพการแพทย์ ( ทุนส่วนตัว / ทุนหน่วยงานต้นสังกัด))

วันที่รับสมัคร 28/02/2022 ถึง วันที่ 13/05/2022

หลักสูตรเปิดรับ 1 หลักสูตร

ไม่อยู่ในช่วงเวลา