รายละเอียด

ประกาศนียบัตร รับโดยราชวิทยาลัย

วันที่รับสมัคร 15/01/2024 ถึง วันที่ 31/03/2024

หลักสูตรเปิดรับ 1 หลักสูตร

ไม่อยู่ในช่วงเวลา


รายละเอียด

รหัสหลักสูตร หลักสูตร สภาพ จำนวน
ที่เปิดรับ
วันที่รับสมัคร รายละเอียดสาขาวิชา
04 ประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (การดูแลผู้สูงอายุ) ปกติ 100 15/01/2024 - 31/03/2024 -