รายละเอียด

ประกาศนียบัตร รับโดยราชวิทยาลัย

วันที่รับสมัคร 01/02/2023 ถึง วันที่ 31/05/2023

หลักสูตรเปิดรับ 1 หลักสูตร

ไม่อยู่ในช่วงเวลา


รายละเอียด

รหัสหลักสูตร หลักสูตร สภาพ จำนวน
ที่เปิดรับ
วันที่รับสมัคร รายละเอียดสาขาวิชา
12 หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการงานธุรการสถานพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) ปกติ 50 01/02/2023 - 31/05/2023 -