สมัครระดับประกาศนียบัตร

ประกาศนียบัตร รับโดยราชวิทยาลัย (รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต(การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม))

วันที่รับสมัคร 01/07/2022 ถึง วันที่ 31/07/2022

หลักสูตรเปิดรับ 1 หลักสูตร

ไม่อยู่ในช่วงเวลา

ประกาศนียบัตร รับโดยราชวิทยาลัย (หลักสูตรประกาศนียบัตรอบรมเฉพาะทางด้านรังสีเทคนิค (หลักสูตร ๑ ปี) ในระบบออนไลน์ สาขาการสร้างภาพด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า)

วันที่รับสมัคร 15/08/2022 ถึง วันที่ 15/09/2022

หลักสูตรเปิดรับ 1 หลักสูตร

ไม่อยู่ในช่วงเวลา

ประกาศนียบัตร รับโดยราชวิทยาลัย (หลักสูตรประกาศนียบัตรอบรมเฉพาะทางด้านรังสีเทคนิค (หลักสูตร ๑ ปี) ในระบบออนไลน์ สาขาการสร้างภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์)

วันที่รับสมัคร 15/08/2022 ถึง วันที่ 15/09/2022

หลักสูตรเปิดรับ 1 หลักสูตร

ไม่อยู่ในช่วงเวลา

ประกาศนียบัตร รับโดยราชวิทยาลัย (หลักสูตรประกาศนียบัตรอบรมเฉพาะทางด้านรังสีเทคนิค (หลักสูตร ๑ ปี) ในระบบออนไลน์ สาขาการสร้างภาพด้วยเครื่องสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑))

วันที่รับสมัคร 16/09/2022 ถึง วันที่ 30/09/2022

หลักสูตรเปิดรับ 1 หลักสูตร

เหลือเวลาอีก
2 วัน
ประกาศนียบัตร รับโดยราชวิทยาลัย (หลักสูตรประกาศนียบัตรอบรมเฉพาะทางด้านรังสีเทคนิค (หลักสูตร ๑ ปี) ในระบบออนไลน์ สาขาการสร้างภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (เพิ่มเติมครั้งที่ ๑))

วันที่รับสมัคร 16/09/2022 ถึง วันที่ 30/09/2022

หลักสูตรเปิดรับ 1 หลักสูตร

เหลือเวลาอีก
2 วัน