รายละเอียด

รับโดยราชวิทยาลัย

วันที่รับสมัคร 01/03/2022 ถึง วันที่ 31/03/2022

ปริญญาตรี การรับโดยโควตา

หลักสูตรเปิดรับ 0 หลักสูตร

สาขาวิชาที่เปิดรับ 0 สาขา


ไม่อยู่ในช่วงเวลา

รายละเอียด

รหัสหลักสูตร หลักสูตร สภาพ จำนวน
ที่เปิดรับ
วันที่รับสมัคร รายละเอียดสาขาวิชา
03 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค ปกติ 20 01/03/2022 - 31/03/2022 -